Skoglunds genomför släntåtgärder vid Österdalälven i Leksand

Från 7 augusti och några månader framåt kommer Skoglunds att genomföra släntåtgärder vid Rosen Västra i Leksand. Innan släntåtgärderna kan påbörjas kommer i stort sett alla träd som står i slänten och en bit upp efter vägen till dykarklubben att behöva fällas. Släntåtgärderna görs för att motverka risker för ras, skred och erosion.

Inom området pågår även en detaljplaneläggning för bostadsändamål. Flera beräkningar visar dock att slänten har stabilitetsproblem redan utan den extra tyngden som byggnader skulle ge, varför åtgärderna görs redan innan detaljplanen har antagits.  

Släntåtgärderna startar i augusti med trädfällning och sedan kommer schaktarbeten att pågå under större delen av hösten. När schaktarbetet är klart kommer en kokosmatta att läggas ut för att buskar ska kunna planteras. Slänten kommer efter avslutat arbete att likna slänten bredvid där det redan har genomförts släntåtgärder. Hela projektet är planerat att vara färdigställt i slutet av oktober.

 

Visa fler nyheter