Tillsammans från start – för bättre kvalitet och ekonomi

I ökad omfattning har våra kunder upphandlat sina byggnadsprojekt av oss i förtroende och i ett tidigt skede. Här kan idéer testas och kostnadsuppskattas utan att lägga ner kostnader på projektering som kanske senare visar sig vara ”bortkastad” då förslagen blir för kostsamma för att vara genomförbara.

Dessa typer av förhållanden grundar sig på långvariga samarbeten med gemensamma värderingar och ett stort engagemang där vi tillsammans utvecklat och genomfört projekt med framgång, och därmed skapat förtroende och tillit, grundat på ärlighet och respekt. Vi känner varandra och kunden litar på att vi får det resultat vi båda förväntar oss. Helhetssynen är dominerande och egenintressena är nedtonade.

I flera entreprenader har vi upphandlats på förtroende långt innan projekteringen tagit sin egentliga start. Mål har formulerats och arbetsformer och projektorganisation har skapats där beställare, nyttjare, konsulter och vi gemensamt verkat för att optimera slutresultatet. Vid flera tillfällen har även vissa underentreprenörer varit delaktiga i samarbetsformen. Vi har deltagit i projekteringsarbetet med idéer, förslag, jämförande kalkyler mellan olika lösningar, tidplanering och samordning mm. Parallellt med detta har ett riktpris hållits aktuellt så att beställaren vid varje tidpunkt haft kostnadsbilden klar för sig.

Med partneringsamarbetet vill vi tillsammans uppnå förbättrad kvalitet, kortare projekttider, en tryggare byggprocess för alla parter, bättre teamwork och arbetsglädje samt en bättre totalekonomi, såväl i produktionsskede som i förvaltningsskede.

Vi har en kontinuerlig ekonomisk uppföljning under projektet. Om slutkostnadsprognoser avviker mot budget kan man påverka utförandet. Tillval som beställaren önskar göra under projektet kan kompenseras med förenklingar i andra delar, så att slutkostnaden ändå hålls inom budget.

Är du intresserad av ett samarbete?

Thomas Nääs

Produktionschef

Mobil: 073-633 41 21Direkt: 0247-25 60 27

Linked InLägg till kontakt i adressboken

Är du intresserad av ett samarbete?

Mattias Skoglund

VD

Mobil: 070-312 36 66Direkt: 0247-25 60 70

Lägg till kontakt i adressboken