Certifieringar

Som ett av de första byggbolagen i Sverige certifierade vi 2010 vårt ledningssystem avseende kvalitet, miljö och arbetsmiljö. För våra kunder betyder det säkrare, tryggare och effektivare leveranser.

Att skapa en struktur som man känner igen från projekt till projekt underlättar för alla inblandade, effektiviserar arbetet och minskar också risken för att något skall falla mellan stolarna. I vårt certifierade ledningssystem samlas alla de erfarenheter, fakta och hjälpmedel vi har och använder i företaget. Tillsammans blir de ett verktyg som skapar stabilitet, trygghet och ökar vår konkurrenskraft på marknaden.

Certifieringen är ett resultat av det tålmodiga och metodiska arbete vi lagt ned sedan tidigt 1990-tal på att utveckla våra system. Även om vi nu blivit certifierade så betyder inte det att vi är färdiga. Att jobba efter dessa högt ställda krav och normer förpliktigar, det är ju en kvalitetsstämpel för både vårt interna arbete och gentemot våra kunder. Verksamheten och ledningssystemet ska präglas av ständiga förbättringar och förfiningar. Nuvarande arbetssätt och rutiner ska hela tiden prövas mot nya, i en strävan att hela tiden utvecklas och bli bättre.

ISO 9001:2015 handlar om kvalitet; i det interna arbetet, i relationer till kunder och i levererade produkter och tjänster.

ISO 14001:2015 innebär att vi arbetar strukturerat för att minska vår negativa påverkan på miljön. När vi hushåller med Jordens resurser hushåller vi även med våra egna.

ISO 45001:2018 handlar om hur vi arbetar med arbetsmiljön, med syftet att minska risken för arbetsskador och arbetsrelaterade sjukdomar.